13 juli, 2021

Täby församling

På bilden från vänster: Michael Öberg, Fredrik Lind, Margareta Andersén, Lars Söderholm, Christoffer Stavenow.

Sammanfattande valprogram

Öppen kyrka – en kyrka för alla är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp med personer som engagerat sig för att Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka. Svenska kyrkan ska vara demokratisk och jämställd där alla känner sig välkomna oavsett ålder eller kön. En kyrka som kännetecknas av mångfald, där vi alla får vara som vi är med olika Guds gåvor, men alla (med)lemmar av Jesu Kristi Kropp. Kyrkan ska ge människor hopp, mening och tro att tillsammans vandra i Jesu efterföljd. Församlingen ska erbjuda många möten och samtal – också över generationsgränserna – om livet, Bibeln, och vad det innebär att vara människa.

Kyrkan ska värna Guds skapelse, vara miljömedveten och arbeta för hållbarhet. Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka och handla för Skapelsens skull, för livets skull, för våra barns och för kommande generationer skull. 

Verksamheten i församlingen ska stödjas att utvecklas underifrån, detta för att ta till vara allt engagemang från alla frivilligkrafter som finns.

Öppen Kyrka i Täby, med Gudstjänsten som ger Liv i centrum, en kyrka som är närvarande i samhället.

Fråga 1. Den grundläggande uppgiften i en församling är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utföra diakoni och mission. På vilket sätt ska Täby församling bäst utföra den uppgiften?

Öppen kyrka anser att Täby församling ska utnyttja sin storlek och därmed alla tillgängliga resurser för att låta de olika kyrkorna i samspel med medlemmarna utveckla verksamheten lokalt. Verksamheten ska stödjas till att utvecklas underifrån. Vi tror att detta är det optimala sättet att få en levande församling där så många som möjligt vill engagera sig och gemensamt möta Gud och livet i gudstjänster och respektfulla samtal. Vi tror också att detta är en väg att utöka den levande församlingen. Församlingen behöver öka sin kunskap om de djupa behov människor har i Täby och därmed i vid mening stärka det diakonala perspektivet. 

Fråga 2: Täby församling bedriver en mycket omfattande verksamhet. Vilken verksamhet är omistlig för framtiden? Och hur ska den utvecklas?

Öppen kyrka anser att församlingen tyvärr redan avvecklat verksamhet som är omistlig. Församlingen bör enligt vårt svar på fråga 1, utveckla verksamheten långsiktigt kring de olika kyrkorna så fler kan erbjudas möjligheten att finna Gud i Täby församling. En större enkelhet och en medveten satsning på frivilliga medarbetare skapar en beredskap inför möjliga svårare tider för församlingen. 

Kandidater till Kyrkovalet, Täby.

Fredrik Lind, 1

Jag är 51 år, ingenjör som arbetat i alla olika delar av telekombranschen hela min yrkeskarriär.
Efter min konfirmation 1984 gick jag församlingens ledarskola och blev ledare. 1988 blev jag invald i kyrkofullmäktige i Täby som jag tillhörde till 2014. Större delen av tiden satt jag även i kyrkorådet, och i ett antal år var jag bland annat kyrkvärd i Tibble kyrka, ordförande i personalnämnden och i distriktsrådet i Gribbylund där jag bor. Sedan 2015 har jag inga uppdrag i församlingen, men är aktiv som kyrkobesökare.

Vill arbeta för en församling där alla känner sig välkomna, där såväl anställda, förtroendevalda som alla medlemmar arbetar för att gemensamt bygga församling.

Lars Söderholm, 2

Jag är född 1941. Har undervisat och forskat i teoretisk fysik och mekanik. Sedan många år är jag kyrkvärd i Täby kyrka och älskar inte minst den gammaltestamentliga läsningen. Jag är ersättare i kyrkorådet.

Kyrkan är en levande förmedlare av en rik andlig tradition. Det finns ett behov av andlig och existentiell fördjupning i samhället. Människorna och kyrkan kan nå varandra i gudstjänsten, i förtroendefulla samtal, genom musiken och i den levande tystnaden.

Vi behöver inse att allt hänger samman, att vi människor inte står utanför naturen på det sätt vi ofta föreställer oss.

Michael Öberg, 3

Jag är född 1958, civilingenjör och yrkesverksamhet i nästan 40 år inom IT-branschen. Jag har sedan länge varit kyrkvärd i Näsby Park. Parallellt med mitt vanliga arbete har jag studerat teologi med inriktning på bibelvetenskap och är sedan 2015 doktorand i Nya testamentets exegetik vid Uppsala Universitet, med ett projekt om Romarbrevet. Jag är ersättare i kyrkofullmäktige.

Kyrkan är till för människors andliga utveckling, tillväxt och mognad. Det är viktigt att vi tillsammans skapar sammanhang där alla människor får plats. Genom gudstjänsten, musikevenemang, fördjupande samtal och retreater kan vi tillsammans bygga och levandegöra kyrkan som Kristi kropp. En kyrka som har kraft och mod att verka utåt för vårt samhälle i samklang med naturen.

Christoffer Stavenow, 4

Jag är advokat.

För mig är kyrkan är stadsdelens, bygdens eller traktens, ja civilisationens egentliga centrum. Kyrkan är viktig för alla medlemmar såväl som icke medlemmar och många kommer i kontakt med kyrkan, ofta eller mer sällan. Det ska inte spela någon roll, det viktiga är att hon finns där, alltid, för den som vill söka Gud. Ibland finns det få kyrkbesökare, men tiderna förändras och imorgon kommer fler.

För mig är kyrkan den viktigaste kulturella platsen som finns på en ort. I kyrkan kommer man i kontakt med Gud, man påminns om de släkten som gått och de som komma skall. Det är ofta genom kyrkan man träffar nya trevliga bekanta och goda vänner, till exempel genom körverksamheten. Kyrkan och kristendomen bär på ett kulturarv som utvecklat väldens mest välmående och trygga samhällen sedan 2021 år. Självklart inte utan sina mänskliga brister. Men på det hela taget. Vårat samhälle på kristen grund är ett samhälle där alla har en plats, inte bara de starkaste. Detta kulturarv ska vi vara tacksamma för och nogsamt vårda. 

Kulturarvet är självklart också det bebyggda kulturarvet med tusenåriga kyrkor, sånger vi känner igen, gamla gravar och monument som minner om såväl forna tiders skickliga hantverkare som de personer som haft en stark roll i sin bygd. Kyrkan är en tidlös plats. För en främling på inte minst en mindre ort, kanske den historiskt mest viktigaste platsen är kyrkan. Det är här man hittar band till platsens tidigare historia och de människor som levt där. Kyrkan definierar därför vårt gemensamma kulturarv och knyter band mellan människor över årtusenden. 

Kyrkans levande verksamhet är givetvis minst lika viktig, men det är viktigt att allt sker i ett respektfullt samspel mellan de som levat, de som nu lever och de släkten som ska komma. Låt kyrkan vara en plats med Guds kärlek, öppen för alla. Vårda dess historia, historiska monument och dess traditioner.

Margareta Andersén, 5

Jag är Stockholmare sedan födseln 1947 och sedan 1973 Täbybo med 3 barn och lika många barnbarn. Jag har förmånen att ha startat en friskola i Näsbypark och arbetet med barn i olika åldrar, att aldrig svika dem eller deras familjer är ett arbete som aldrig upphör.

Jag är kyrkvärd i Näsby park och körsång finns i mitt hjärtat. Samvaron i Näsby park värmer mig. Det finns så många ensamma äldre som behöver någon att prata med. Detta arbete utför jag bäst genom ÖKA:s tydliga profil samt arbetet som helhet i kyrkan.

Facebook
Twitter
Instagram