27 april, 2013

Lund

Lund stiftsförening                                            

Välkommen till ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla i Lunds stift.

Öppen kyrka är ett svar på efterfrågan om ett allmänpolitiskt helt obundet alternativ som fullt ut stödjer kvinnor och mäns lika rätt till prästämbetet. För oss är allas lika rätt och värde i Svenska kyrkan självklart och därför stödjer vi också samkönade pars rättighet att gifta sig i kyrkan.

Vi arbetar för att Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka i nutiden, där delaktighet uppskattas & uppmuntras och tron får utrymme att uttryckas på nya sätt. En mångfald av röster behöver få höras. Vi vill verka för att gudstjänsterna innehåller både nya och gamla uttrycksformer och att många lekmän är engagerade. Det är viktigt med balans mellan könen i ledande befattningar bland personal och förtroendevalda.

Svenska kyrkan behövs som aktiv röst i samhällsdebatten och ska i sin viktiga diakonala verksamhet ha beredskap att gripa in vid mänsklig nöd. Kyrkan ska vara föregångare i miljöarbetet och driva opinion för hållbar samhällsutveckling. Barns och ungdomars perspektiv är särskilt viktigt.

5 frågor om satsningar för Lunds stift 2018-2021,

frågorna har ställts till alla nomineringsgrupper som ställer upp i valet till Lunds stiftsfullmäktige

1. Vilken är den enskilt viktigaste frågan för er i detta kyrkoval?
Att vi som kyrka vågar leva i den tid som är och ständigt vågar reformera och förändra invanda stelbenta mönster och uttrycksformer och inte klamra oss fast/ stanna i den kyrka som var fädernas kyrka.

2. Hur ser er vision av Svenska kyrkan/Lunds stift ut om fyra år – hur förverkligar vi den?
Att vi tar vara på människors engagemang så att det finns plats för alla som söker längtar, tvivlar eller tror. Att det finns plats för alla människor, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet och att det finns en jämnare fördelning mellan könen på ledande poster både bland, präster och förtroendevalda.

3. Hur vill ni förvalta Lunds stifts ekonomi under mandatperioden?
Församlingen är den primära enheten inom Svenska kyrkan därför måste vi värna församlingarnas ekonomi. Församlingarnas ekonomi kommer först därefter stiftets ekonomi. Stiftet bör i så stor utsträckning som är möjligt bidra till att församlingarnas grundläggande uppgifter kan utföras.

4. Vilken roll ska Svenska kyrkan spela i vårt samhälle?
Vi vill att Svenska kyrkan skall vara en engagerad röst i samhällsdebatten och som en del av den världsvida kyrkan arbeta för fred, mänskliga rättigheter och goda livsvillkor för alla. Svenska kyrkan skall ha de minsta, de marginaliserade människorna i samhället i fokus precis som Jesus hade.

5. Varför ska man rösta på just er?
Öppen kyrka – en kyrka för alla, är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som vill leva evangeliet nu och in i framtiden.

Kontaktaktpersoner:

Nils Jernqvist, ordförande Lunds stift. nils@jernqvist.nu

Lokalföreningar:
Lunds pastorat: Anna Wramby Nihlgård : anna.nihlgard@gmail.com.

Åhus församling: Daniél Tejera : daniel@tejera.se  

Nomineringsgruppen Öppen Kyrka finns representerade i:

Stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige Lunds stift

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige Lunds pastorat 

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige Åhus församling

Öppen kyrka Lunds stift har två mandat i Kyrkomötet.

 
 
 
Facebook
Twitter
Instagram