12 augusti, 2021

Bollebygd

Vi engagerar oss i Öppen kyrka – en kyrka för alla

Vi vill arbeta för att Svenska kyrkan skall vara alla medlemmars kyrka.
Tillsammans är vi den partipolitiskt obundna nomineringsgruppen Öppen kyrka – en kyrka för alla i Bollebygds pastorat

Vår vision är alla människors lika värde i en värld där kärlek, rättvisa och ansvar går hand i hand. Vi tror på varje människas rätt att själv definiera sitt liv, sin identitet och sin tro. I en kyrka där alla människor är lika viktiga, delar vi självklart ansvaret för vår jord. Vi välkomnar många frivilliga krafter i pastoratets församlingar, då vi står inför förändringar med minskande resurser.

Hjärtefrågor för Öppen kyrka – en kyrka för alla i Bollebygd

  • Fler engagerade medlemmar ger växande församlingar
  • Omsorg om varandra genom diakonalt och socialt arbete
  • Det kristna budskapet ger hopp inför framtidens utmaningar
  • Vi gör det nya församlingshemmet i Bollebygd till en välkomnande mötesplats
  • Öppenhet ger plats åt ALLA
  • Man måste få älska vem man vill
  • Stödjande föräldraverksamhet ger trygga barn och unga
  • Vi bejakar vårt behov av riter genom nutida tilltal och uttryckssätt
  • Ett rikt musikliv till glädje för både utövare och njutande lyssnare
  • Med gudstjänsten i centrum är kyrkans verksamhet en kraftkälla

Öppen kyrka – en kyrka för alla är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan för människor som vill påverka Svenska kyrkans arbete på riks-, stifts- eller församlingsnivå.

Är du intresserad av svenska kyrkans verksamhet eller har frågor till oss? Kontakta Annika Malm tel.: 0723 410 615 eller Gunnel Brandt 0705 789 370.

1. Jag heter Gunnel Brandt och bor på Sörgården i Bollebygd. Jag kandiderar för Öppen kyrka i Bollebygds pastorat då jag tycker att det är viktigt men en öppen kyrka där alla känner sig välkomna. Låt kyrkans socialarbete ta mer plats.
2. Jag heter Annika Malm och bor i Erikstorp i Bollebygd. Jag har i arbetslivet arbetat som lärare för yngre barn och lärarutbildare för vuxna. Inom kyrkans värld har jag funnit mig tillrätta sedan barnsben med särskilt fokus på musik och körsång. Den senaste mandatperioden har jag haft förtroendeuppdrag inom kyrkofullmäktige, kyrkoråd samt församlingsråd. Jag vill särskilt värna om barnen och ungdomarna i kyrkan för att kunna ta deras perspektiv på allvar. Genom och med dem kan vi blicka framåt och inte fastna i det gamla, så att kyrkan och församlingen kan utvecklas och växa.
3. Jag heter Sven Hertzman och flyttade med min familj från Lund till Bollebygd 1985. Jag är pensionerad sjukhusfysiker men har kvar en timanställning. Sedan 1986 har jag haft olika uppdrag som förtroendevald i Bollebygds pastorat med inriktning mot den direkta församlingsverksamheten. Jag vill vara med och skapa en levande församling där allt vi gör bygger på Bibelns budskap och där vi fokuserar på församlingens kärnverksamhet med gudstjänsten i centrum. Församlingen byggs av dess medlemmar och i vårt nya församlingshem kan vi tillsammans skapa en mötesplats med öppenhet, delaktighet och hemkänsla.
4. Jag heter Lisbeth Karlsson och är pensionerad läkare bosatt i centrala Bollebygd. Under flera mandatperioder har jag haft förtroende som ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Bollebygds pastorat. Jag vill att kyrkan ska vara en central kraftkälla i vår bygd, tillgänglig och välkomnande för alla åldrar i livets alla skeden. Vårt behov av riter ska bejakas med ett nutida tilltal och uttryckssätt och volontärinsatser uppmuntras.
5. Jag heter Christer Johansson och jag var tidigare kommunalråd under många år i kommunen men är numera pensionär. Som yngre var jag mycket engagerad i Kyrkans ungdomsarbete och senare mångårig medlem i Bollebygds Kyrkokör. I en värld där alltför många människor idag känner oro inför utvecklingen med accelererande klimatförändringar och ökade politiska spänningar har Kyrkan en oerhört viktig uppgift i att förmedla det kristna budskapet och ge människor hopp och framtidstro. Vi har alla ett ansvar att forma en värld där våra barn kan möta en framtid som präglas av hållbar livsstil och social rättvisa. Det är ingen annan som kan skapa den utvecklingen – det är vi själva som måste inse allvaret och föra ett samtal som ger oss tro och styrka att ompröva vårt sätt att leva och där vi förvaltar det arv vi fått så att vi med glädje och förtröstan kan lämna det vidare till kommande generationer. Svenska Kyrkan är en av de aktörer som måste vara pådrivande i det samtalet och jag ser fram emot att få möjlighet att delta i detta som representant för Öppen Kyrka både lokalt och på stiftsnivå.
6. Jag heter Ingela Karlsson och bor i Erikstorp i Bollebygd. Jag är numera pensionär och har på olika sätt varit aktiv inom kyrkan sedan jag var barn med många ideella år och drygt elva år som anställd i Bollebygds pastorat, som diakoniassistent tillsammans med diakonen. Diakonin är en viktig del i en församling och min hjärtefråga. Därför vill jag arbeta för att Bollebygds pastorat inte låter diakontjänsten vara vakant. En levande församling där alla får plats är vad vi ska sträva efter.
7. Tomas Pettersson
8. Jag heter Christina Hein och har arbetat inom kyrkan i cirka tio år. Jag har varit delaktig i gudstjänster och då tjänstgjort som kyrkvärd. Har varit ledamot i församlingsrådet, kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Arbetet inom kyrkan har varit positivt. Svenska kyrkan ska vara en öppen plats för alla oavsett bakgrund. Den har en viktig uppgift att fylla och ska vara navet i församlingen, där människor ska få känna hopp och framtidstro.
9. Jag heter Peder Larsson och bor i Bollebygd. Jag är Arbetsledare på Bollebygds kyrkogårdsförvaltning.
10. Jag heter Kerstin Halldin och bor i Bollebygd. Min kandidatur i Öppen Kyrka står för min övertygelse om gemenskap, glädje och omsorg för medmänniskor på alla plan. Jag känner varmt för kyrkans sociala och diakonala arbete och jag är engagerad i Kyrkliga Arbetskretsen, som gör en fin insats för kyrkans hjälpverksamhet internationellt och nationellt.
11. Jag heter Hans Davidson och bor på Kråkvägen i Bollebygd. Jag jobbar som kyrkvaktmästare inom Bollebygds pastorat. Min förhoppning genom Öppen kyrka i Bollebygds pastorat är att förståelsen ska öka för bibelns berättelser och att dessa kan göras aktuella in i vår tid, för vår tids människor. Jag kallar det för sunt förnuft!
12. Jag heter Elisabeth Brodin och bor i centrala Bollebygd. Jag kandiderar för Öppen kyrka i Bollebygds pastorat för att min övertygelse är alla människors lika värde och att vi skall få älska och dela vårt liv med vem vi vill. Därför vill jag arbeta för hbtq-frågor inom pastoratet
13. Jag heter Ingemar Wallin och bor i Bollebygd vid Kyrkbyn. Jag kandiderar för Öppen kyrka i Bollebygds pastorat för att få en levande kyrka som är öppen för alla. Jag vill arbeta för att församlingen ska växa här i Bollebygd.
14. Jag heter Ros-Marie Johansson och bor i Årred i Bollebygd. Jag vill gärna arbeta för att göra kyrkan öppen för alla.
15. Jag heter Henrik Lange. Svenska Kyrkan är så mycket mer än Gudstjänst på söndagen. Därför vill jag kandidera för ”Öppen kyrka” för att visa att vara delaktig i kyrkans arbete inte blir ytterligare en pusselbit i livspusslet utan blir istället fogmassan som håller samman alla bitar. Den kristna tron gör livet större. Därför är det viktigt att kyrkan är en plats för alla. En öppen kyrka som får oss att lyfta blicken och se förbi, kön, ålder, bakgrund och istället se människan.
16. Jag heter Inga-Lill Jakobsson och bor i centrala Bollebygd. Jag är pensionär och har arbetat inom skolans värld som lärare, specialpedagog och lärarutbildare inom det specialpedagogiska området. Jag kandiderar för Öppen Kyrka i Bollebygds pastorat, för att jag vill vara med och utveckla det sociala och diakonala arbetet i en kyrka, som är öppen för alla, med särskilt fokus på barn, unga och vuxna i behov av stöd.
17. Jag heter Bente Johansson och är pensionär, sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen. Inom kyrkan aktiv i församlingsarbetet. Jag vill verka för en aktiv och öppen diakonal kyrka som värnar om de svaga och socialt utsatta i vårt samhälle, samt en församlingsgudstjänst som ger uttryck för hopp, tillit och kraft till engagemang för skapelsens framtid.
18. Jag heter Linda Otteräng och bor i Olsfors. Kyrkan har alltid varit en naturlig del av mitt liv, en plats där man finner lugn och ro och en känsla av gemenskap och tillhörighet. Jag har varit aktiv i olika delar från körsång, kyrkans ungdom,konfirmationsläger, kyrkorådet och som kyrkvärd. Jag arbetar idag som begravningsrådgivare och kyrkan är en del av min arbetsplats. Jag står för öppen kyrkas värderingar och visioner. Kyrkan finns där för alla från dopet, under hela ditt liv och fram till begravningen. Jag vill också jobba för det rika musikliv som finns i Bollebygds pastorat, från att själv vara aktiv och medverka till att alla ska få bli delaktiga genom att lyssna och njuta.
19. Git Lundgren
20. Jag heter Lena Wåhlin och bor i Bollebygd. Jag vill att gudstjänstfirandet ska genomföras på ett sätt som gör att människor blir berörda och inte känner sig främmande. Det är viktigt att använda både nya och gamla sätt att uttrycka sig och använda fler frivilliga i gudstjänsten. Detta ligger inom Öppen kyrkas visioner. Jag anser också att kyrkan har en viktig roll socialt och medmänskligt till exempel i olika stödjande verksamheter för föräldrar för att motverka utanförskap och det vill jag fortsätta arbeta för i Bollebygds pastorat.
Facebook
Twitter
Instagram