6 oktober, 2018

Våra förslag

Till kyrkomötet 2020 har representanterna från ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla bidragit med 1 motion.

Motion 2020:12

Våld i nära relationer

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar med anledning av kyrkostyrelsens skrivelse 2020:1 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2021­–2023 med anledning av corona­pandemin att uppdra till kyrkostyrelsen att utreda och utveckla en metodik för Svenska kyrkan i sin helhet att möta medmänniskor som är utsatta för våld i nära relationer.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni också göra för dem. Det är vad lagarna och profeterna säger. (Matt 7:12)

Göteborg den 27 juli 2020

Tomas Rosenlundh (Öppen kyrka)

Kyrkomötets hemsida kan du läsa motion 2020:12 i sin helhet.


Till kyrkomötet 2019 har representanterna från ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla bidragit med 2 motioner.
Våra ledamöter har motionerat om:

  • Låt oss lära på fler sätt.
    Öppen Kyrka vill uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur ett inspirations- och kunskapsstöd på nationell nivå i frågor gällande tillgängligt lärande skulle kunna se ut, och verkställa detta på lämpligt sätt.
    Det finns många sätt att tillgängliggöra lärande på, till exempel genom Pictogram, att ha en fast struktur, tecken som alternativ kommunikation – TAKK och lekar där alla kan delta. Detta kan ge oss alla möjlighet att få lära på fler sätt, vilket är nödvändigt för några och bra för alla.
  • Nya psalmer och sånger med svenskkyrklig teologi
    Öppen Kyrka vill uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur det bäst kan åstadkommas en ny musik och sångsamling med svenskkyrklig teologi som kan tilltala ungdomar och andra och användas i t.ex.  konfirmationsundervisningen, och verkställa arbetet med en sådan samling.
    Vi tror det behövs en samling ny musik, likt lovsångerna, men med texter om rättvisa, solidaritet, skapelseansvar, mission och det helt vanliga livet. Texter som kan användas i konfirmationsundervisningen, gudstjänster och andra sammanhang och som på ett tydligt sätt förmedlar en svenskkyrklig teologi.

För att läsa motionerna i sin helhet kan du gå in på Kyrkomötets hemsida.

Facebook
Twitter
Instagram