Stadgar för ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA)

antagna vid årsstämman 2016-04-09

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

§ 1 Syftesparagraf

Den ideella föreningen ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla (ÖKA) är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp som följer Svenska kyrkans ordning.

§ 2 Ändamål

ÖKAs ändamål är

– att främja möjligheten att åta sig förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan utan anknytning till allmänpolitiskt parti.

– att arbeta för att det i kyrkliga val väljs personer som stöder Svenska kyrkans arbete med att föra ut det goda budskapet till alla människor och ha omsorg om medmänniskorna och om skapelsen som vi är en del av.

– att bejaka Svenska kyrkans ordning om kvinnors och mäns lika tillträde till prästämbetet.

– att verka för att kyrkan ska vara en folkkyrka öppen för alla

-vara en självklar del av människors dagliga liv

-särskilt vara en röst åt dem som inte hörs

-visa respekt för varje människas värde och värdighet oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, social ställning, ålder eller funktionshinder

-vara levande och fortsätta att utvecklas.

ÖKA anser att detta genomförs bäst genom att

– uppmuntra ideellt arbetande och anställda

– stödja våra präster oavsett kön

– verka för ett gott och öppet samarbetsklimat

– delta i samhällsdebatten

§ 3 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsår och räkenskapsår för ÖKA är kalenderår.

§ 4 Beslutande organ

Högsta beslutande organ i ÖKA är riksstämman. När stämman inte är samlad är riksstyrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

§ 5 Firmateckning

ÖKAs firma tecknas av riksstyrelsen eller, om riksstyrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av två eller flera särskilt utsedda personer gemensamt.

§ 6 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Riksföreningen ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla skall för att gälla fattas av två på varandra följande riksstämmor med minst en månads mellanrum och med 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

En av ovannämnda stämmor skall vara ordinarie stämma.

Om en lokalförening för ÖKA upplöses skall överblivna medel tillfalla stiftsförening ÖKA.

Om en stiftsförening för ÖKA upplöses skall överblivna medel tillfalla riksföreningen ÖKA.

Om Riksföreningen ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla upplöses skall överblivna medel användas till ett gott kyrkligt ändamål. Den vid upplösningen sittande styrelsen bestämmer lämpligt ändamål.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

§ 7 Medlemskap

Medlem i ÖKA kan den bli som är medlem i Svenska kyrkan och ansluter sig till föreningens ändamål enligt § 2.

Ansökan om medlemskap skickas till riksföreningen.

Då medlemskap erhållits placeras medlemmen i den stiftsförening där man är folkbokförd.

Beslut att avslå medlemskap fattas av riksstyrelsen.

§ 8 Utträde och uteslutning

Medlem som vill utträda ur ÖKA skall skriftligen anmäla detta till lokala riksstyrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i

sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Medlem som motarbetat föreningens verksamhet, handlat i strid med föreningens ändamål enligt § 2, inte fullgjort sina förpliktelser mot föreningen eller som uppenbarligen skadat föreningens intressen kan på förslag av riksstyrelsen uteslutas av riksstämma.

FÖRENINGENS ORGANISATION

 

§ 9 Föreningarnas uppgifter

Inom ÖKA finns stiftsföreningar som omfattar ett eller flera stift, så att hela landet täcks av stiftsföreningar.

Riksstämman beslutar hur stiften skall grupperas och när det finns underlag för

medlemmarna  att  bilda en egen stiftsförening.

Där behov och intresse finns kan medlemmarna bilda en lokalförening.

Lokalförening i ÖKAs uppgift är att

-verka för ÖKAs ändamål i församlingen i det beslutade verksamhetsområdet

-nominera personer till förtroendeuppdrag i församlingar och pastorat inom det beslutade verksamhetsområdet

-utse ombud till stiftsstämma

-utse ombud till riksstämma.

Stiftsförening i ÖKAs uppgift är att

– verka för ÖKA ändamål stiftsnivå i Svenska kyrkan.

– nominera personer till förtroendeuppdrag i stift i Svenska kyrkan

– främja bildandet av lokalföreningar

– godkänna lokalföreningar

– stödja lokalföreningarnas arbete

– utse ombud till riksstämma

– svara för lokalföreningarnas uppgifter där det inte finns lokalförening

Riksföreningen ÖKAs uppgift är att

– verka för ÖKAs ändamål på riksnivå i Svenska kyrkan

– fastställa program

– nominera personer till förtroendeuppdrag på riksnivå i Svenska kyrkan

– främja bildandet av stiftsföreningar

– godkänna stiftsföreningar

– stödja stiftsföreningarnas arbete

– utesluta medlemmar och föreningar

§ 10 Nomineringar av kandidater till kyrkopolitiska uppdrag

Föreningens nomineringar till kyrkopolitiska uppdrag ska upprättas så att jämn könsfördelning tillgodoses, så även god spridning åldersmässigt och geografiskt.

Hur nomineringsarbetet bedrivs framgår av särskild ordning, som fastställs av riksstämman.

PROGRAM

 

§ 11 Program

ÖKAs övergripande policydokument kallas ÖKAs PROGRAM.

Alla lokal- och stiftsföreningar har rätt att göra egna lokala handlingsprogram så länge de inte står i strid med ÖKA: s program.

Kopia av handlingsprogram för lokalförening skall skickas till styrelsen

för stiftsföreningen för kännedom. Stiftsföreningarna skickar sitt till styrelsen för riksföreningen.

Riksstyrelsen kan inför valrörelse fastställa gemensamma riktlinjer inför agerandet i valrörelsen.

STÄMMA

 

§ 12 Val av ombud

Stämma för lokalförening

Ombud är medlem i lokalföreningen som betalt föregående års medlemsavgift

Stiftsstämma

Stiftsstämma beslutar hur stämmoombud utses genom att fastställa vilket av följande två alternativ som skall tillämpas.

Alternativ 1: Ombud är medlem, som betalt föregående års medlemsavgiftAlternativ 2: Lokalföreningarna kan utse följande antal ombud: 3-9 medlemmar 1 ombud 10 -19 medlemmar 2 ombud; 20 – 29 medlemmar 3 ombud; minst 30 medlemmar 4 ombud.

Riksstämma

Stiftsföreningarna kan utse följande antal ombud: 7 – 19 medlemmar 2 ombud; 20 – 49 medlemmar 3

ombud; minst 50 medlemmar 5 ombud.

Lokalföreningar utser själva ombud till riksstämma. Lokalföreningarna kan utse följande antal ombud:

7 -19 medlemmar 1 ombud; 20 – 29 medlemmar 2 ombud; minst 30 medlemmar 3 ombud.

För ombuden väljs för varje förening minst halva antalet ersättare.

§ 13 Tidpunkt och kallelse

Ordinarie stämma i lokalförening skall äga rum före15 februari.

Ordinarie stämma i stiftsförening skall äga rum före mars månads utgång.

Ordinarie stämma i riksföreningen skall äga rum före april månads utgång.

Stämma skall äga rum på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen skall ombesörja att kallelse till stämma tillställs varje enskilt ombud och ersättare, senast tre veckor före stämman.

Eventuella handlingar till stämman skall finnas tillgängliga en vecka före stämman.

För riksföreningen gäller:

Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för stämmodeltagarna senast en vecka före stämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 14 Motion

Såväl medlemmar i ÖKA som lokal- och stiftsföreningar har rätt att lämna förslag till riksstämman genom motion. Motion skall inges till riksstyrelsen senast den 15 februari.

Riksstyrelsen skall avge skriftligt yttrande över motionen till stämman.

Motion till stiftsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

§ 15 Rösträtt, beslutsförhet och beslut

Alla medlemmar i ÖKA som har betalat föregående års medlemsavgift har närvarorätt och yttranderätt på stämmor där medlemskapet gäller.

Rösträtt vid stämma i ÖKA har ombud. som är närvarande vid stämman.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet. Med undantag för de i sista stycket nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan

antingen vara absolut eller relativ. Vid omröstning som utfaller med lika röstetal avgör lotten.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

§ 16 Ärenden vid ordinarie riksstämma (Årsstämma)  samt årsstämma för föreningar med egen ekonomi

På ordinarie stämma för förening inom ÖKA med egen ekonomi skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av mötesordförande, protokollförare samt två justerare, vilka båda har att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av dagordning

5. Framläggande av verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för det senaste räkenskapsåret

6. Framläggande av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

7. Fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

10. Val av

a) ordförande för styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie stämma

b) halva antalet styrelseledamöter och ersättare

c) två revisorer och två personliga ersättare för dessa, alla för tiden fram till nästa stämma

d) valberedning, av vilken en skall utses till ordförande och sammankallande

11.Fastställande av medlemsavgift i ÖKA

(gäller endast riksstämman)

12. Fastställande av budget

13.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

14.Övriga frågor

Beslut i fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till stämman.

§ 16a Ärenden vid årsstämma för föreningar utan egen ekonomi

Med en förening utan egen ekonomi avses en förening som inte själv eller genom uppdrag till någon annan tar emot eller gör betalningar, beställer varor eller tjänster eller förvaltar kapital och inte heller i övrigt är part i någon form av ekonomisk förbindelse.

På ordinarie stämma för förening inom ÖKA utan egen ekonomi skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av mötesordförande, protokollförare samt två justerare, vilka båda har att jämte ordföranden

justera stämmoprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt

4. Fastställande av dagordning

5. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från föregående stämma

6. Beslut om föreningen skall ha egen ekonomi eller inte

7. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

8. Val av

a) ordförande för styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie stämma

b) halva antalet styrelseledamöter och ersättare

c) valberedning, av vilken en skall utses till ordförande och sammankallande

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

10.Övriga frågor

Beslut i fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till stämman.

§ 17 Extra stämma

Styrelsen i ÖKA kan kalla till extra stämma.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när revisorerna eller minst en femtedel av föreningens röstberättigade ombud begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma skall den inom 14 dagar utlysa sådan

stämma att hållas inom två månader från erhållen begäran. Vid sådan extra stämma får endast det som föranlett stämman upptas till behandling. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra stämma skall tillställas ombuden senast sju dagar före mötet.

§ 18 Ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar för ÖKA skall för att gälla fattas av två på varandra följande riksstämmor med minst en månads mellanrum och med 2/3 majoritet av antalet avgivna röster.

En av ovannämnda stämmor skall vara ordinarie stämma.

REVISORER

§ 19 Revision

För föreningar med egen ekonomi gäller:

Revisorerna för ÖKA har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, stämmo- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före den ordinarie stämman. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna

revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie stämma.

Stadgar antagna i första läsningen vid extrastämma 2015- 10- 17 och i andra läsningen vid årsstämman 2016-04-09

HISTORIA

STYRELSEN

STADGAR

Facebook
Twitter
Instagram