Vi vill …

… arbeta för en öppen kyrka där alla människor är välkomna. Oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, allmänpolitisk uppfattning eller antal kyrkobesök per år. Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka!

Öppen kyrka är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan som är helt fristående från de politiska partierna.

Några av punkterna på vårt program handlar om att:

  • Svenska kyrkan skall vara öppen för alla som söker, tvivlar eller tror.
  • Vi vill arbeta för en balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner.
  • Svenska kyrkan skall behålla sin vigselrätt och att präster skall kunna viga par till såväl olikkönade som samkönade äktenskap.

HELA VÅRT PROGRAM

Facebook
Twitter
Instagram