Vi vill …

… arbeta för en öppen kyrka där alla människor är välkomna. Oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning, allmänpolitisk uppfattning eller antal kyrkobesök per år. Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka!

Öppen kyrka är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan som är helt fristående från de politiska partierna.

Vår vision. Alla människor har samma värde i en värld där kärlek, rättvisa och ansvar för skapelsen går hand i hand.

Våra värderingar. Vi tror på varje människas rätt att själv definiera sitt liv, sin identitet och sin tro.

Vårt uppdrag. Att verka för en kyrka som ger människor hopp, mening och tro på att Jesus vandrar med – en kyrka där alla människor är lika viktiga och där ansvaret för vår jord är en självklarhet.

Några av punkterna på vårt program handlar om att:

  • Svenska kyrkan skall vara öppen för alla som söker, tvivlar eller tror.
  • Vi vill arbeta för en balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner.
  • Svenska kyrkan skall behålla sin vigselrätt och att präster skall kunna viga par till såväl olikkönade som samkönade äktenskap.

VÅRT IDÉPROGRAM

Facebook
Twitter
Instagram