9 juni, 2021

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla i Österåkers pastorat​

Vi är människor som valt att engagera oss för att Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars kyrka. Vi vill påverka Svenska kyrkans arbete på riks-, stifts och församlingsnivå.             
ÖPPEN KYRKA står helt fri från de allmänpolitiska partierna.

Vi ser att alla människor har samma värde i en värld där kärlek, rättvisa och ansvar för skapelsen går hand i hand. Vi tror på varje människas rätt att själv definiera sitt liv, sin identitet och sin tro. Vi vill verka för en kyrka som ger människor tro, hopp och mening.

Hela idéprogrammet för ÖPPEN KYRKA finns på hemsidan: https://oppenkyrka.se/ideprogram/

Österåkers pastorat har en välfungerande och bred verksamhet. ÖPPEN KYRKA i Österåker vill därför under mandatperioden 2022 – 2025 verka för att befintlig verksamhet stärks och vidareutvecklas.

Kyrkans uppdrag är att hålla gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission.  

I gudstjänsten erbjuds alla att möta Gud i gemenskap. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och respekterade som de är. Därför vill vi:
-att gudstjänster hålls förutom i kyrkor på andra platser, samt att tider och former varieras                              
-att bibeltexterna bör tolkas in i vår tid för att vara relevanta för människorna.
-att uppmuntra frivilliga att medverka/hålla andakter
-att Svenska kyrkan fattar beslut som på sikt leder till att alla präster med självklarhet viger alla oberoende av könstillhörighet
-att främja gudstjänster på andra språk och då särskilt på de nationella minoritetsgruppsspråken

Kyrkans undervisning är viktig för alla. Barnen intar dock en särställning. De är vår nutid, vår framtid och vårt hopp. Därför vill vi:
-att mera resurser satsas på dop och konfirmation
-få igång samarbete med ungdomsföreningar när det gäller värdegrundsfrågor
-att det öppnas upp verksamheter för barn och unga i nybyggnads och ytterområden
-att en söndagsskola startas i varje församling

Diakoni är att tjäna och hjälpa. Därför vill vi:
-att diakonin ges resurser för att kunna möta människor där människor bor. Det är viktigt speciellt för äldre som har svårt att ta sig till kyrkans lokaler
-att öka resurserna för samtalsstöd för alla som behöver
-att samarbetet med barn/ungdomspedagogerna stärks för att nå familjer och yngre som behöver stöd
-att uppmärksamma och ta emot de människor som vill bidra till församlingsarbetet som frivilliga/volontärer
-att fler vuxna stimuleras till att delta i samtalsgrupper

Mission är ett begrepp som vidgats med tiden. Idag innebär det mera än att ”göra alla till lärjungar”. Kyrkans bidrag idag är att berätta att alla människor är älskade av Gud, som vill att vi möter varandra med rättvisa och barmhärtighet. Därför vill vi:
-att kyrkan görs mera synlig i samhället genom att skapa verksamhet och hålla gudstjänst i nybyggnads och ytterområden
-att kyrkan medverkar och samarbetar med andra aktörer vid evenemang ute i samhället
-att minst 1% av omsättningen avsätts till internationellt arbete
-att vårt samarbete och stöd stärks med våra samarbetspartners och vänförsamlingar i Tanzania, Kina och England
-att många kommunikationskanaler används för att nå våra medlemmar med information om kyrkans verksamhet

Kyrkans tillgångar ska förvaltas på ett hållbart sätt. Vi tror att rätt hushållning med kyrkans resurser ger bästa möjlighet att säkra kyrkans uppdrag på ett sätt som är bra för medlemmarna och för samhället som helhet. Därför vill vi:
-att lokaler som inte används avyttras till högstbjudande
-att en församling bildas av de två som idag finns i pastoratet
-att en god arbetsmiljö för anställda och volontärer upprätthålls
-att kulturarvet förvaltas så att det lämnas välskött till eftervärlden

 

Elisabeth Lanner
Ordförande

r.elisabeth.lanner@gmail.com

0760-104841

 

Lennart Berneklint
Kommunikatör

radiolelle@gmail.com

0762-812902

Kyrkofullmäktige
Stiftsfullmäktige
Kyrkomötet
Facebook
Twitter
Instagram