Kyrkomötet 2019

Intensiva dagar. Långa dagar. Dagar som fylldes med samtal via anföranden från talarstol, i korridorer, vid kaffeborden, vid lunch och middagsborden. Samtal om det som ligger en närmast men också först och främst, samtal om Svenska kyrkans inriktning för de kommande åren. Tema lärande och undervisning präglade hela inriktningen av arbetet oaktat det var motioner i ämnet som avhandlades eller där vi stiftsvis talade om tron och den kristna tron. Vad betyder allt detta för mig och hur tar jag tillvara på att tala om min tro i de sammanhang jag möts i – ögonblickets teologi? 

De stora besluten som togs är som vanligt att via budgeten anlägga färdriktningen för de närmsta åren. En budget för nästkommande år antogs på över 3 miljarder SEK – siffror som är svåra att greppa. Kommande år som kommer präglas av en återhållsamhet där Svenska kyrkans ekonomi kommer krympa i takt med att vi tappar medlemmar.

I kammaren, plenisalen, hade diskussionen inför denna budget föregåtts av en bred diskussion om utlandskyrkans ekonomiska situation för de kommande åren. Två motioner hade lämnats in med förslag om extra anslag till Utlandskyrkan. Två motioner som slutligen i omröstningen i kammaren ledde fram till att Utlandskyrkan för de två kommande åren fick ett förhöjt anslag jämfört med Kyrkostyrelsens och utskottets förslag till budget. Den linjen vann med mycket liten övervikt och mitt i den ekonomiska stramhet som nu råder ligger nu ett stort ansvar på Kyrkostyrelsen och Utlandskyrkan att skapa en struktur för det fortsatta arbetet i utlandet så att vi inte om ett år igen står där med samma fråga om organisation, ekonomi och struktur. Det finns många frågor att lösa där ute och nu fick Utlandskyrkan en extra stor tilldelning jämfört med andra neddragningar som görs. Det här är viktigt att man nu på allvar tar dessa strukturfrågor på högsta allvar – vi har inte råd med att göra allt och vi har många behov även framgent.

Våra två motioner om att förädla sångskatten inom Svenska kyrkan beaktas i det kommande arbetet och kyrkostyrelsen får i uppdrag att arbeta särskilt med nyproduktion av psalmer och sånger med svenskkyrklig teologi, som tilltalar ungdomar. Motionen om tillgänglighet, att kunna erbjuda stöd till alla former av funktionsvariation genom  att använda alla våra sinnen vid inlärning, antogs i sin helhet av kyrkomötet. Det känns gott att vi ligger i linje och att vi är med och påverkar framtiden på det sättet att vi lyfter aktuella och angelägna frågor. Det skall vi ta till oss. 

Klimatet stod annars i fokus och bland annat en motion om att studera klimatfrågor och naturens rättigheter antogs. Här skall man lyfta fram klimatfrågor och information om naturens rättigheter utifrån ett skapelseteologiskt resonemang med särskilt hänsynstagande till urfolkens perspektiv. Allt utifrån hur ekosfären skall skyddas och bevaras och som i allt berör oss här och nu. En diskussion föregick motionerna om de allvaret i klimatfrågan, men med skärpa ställde sig kyrkomötet bakom det allvarliga läge som skapats av oss och det försämrade klimatet. Det kändes mer än bra eftersom vi alla har ett eget ansvar att göra vad vi kan för att klimatet och jorden vi lever på skall kunna rehabiliteras. 

Det är mycket som avhandlats och det är än mycket mer som avgjorts på årets kyrkomöte men detta är några ögonblicksbilder. Nu kommer en uppföljning att göras av försöket med tematik och förhoppningen är att vi om två år har ytterligare ett tematiskt möte och då med temat: Kyrkan i det offentliga rummet. 

Facebook
Twitter
Instagram