Kyrkomötet 2019

Några intensiva dagar har nyligen avslutats i Uppsala efter Kyrkomötets inledande första session. Dagar fyllda med ett intensivt arbete, men också ett lärande eftersom det i år är ett tematiskt kyrkomöte med fokus på undervisning. Arbetssättet med tematiskt möte är helt nytt för kyrkomötet, men vi som deltog upplevde det positivt eftersom det för oss innehöll mycket lärande genom att vi i olika seminarier fick del av nya kunskaper. Exempel på seminarier var bland annat ”Vi skäms inte för evangeliet”, ”Vad kan jag lära mig av andra kyrkor”, ”Existentiell hälsa – en angelägen möjlighet för Svenska kyrkan”. Vår grupp hade representanter i vart och ett av de nio seminarier som genomfördes.

Varje utskott hade därefter i uppdrag att under årets tema svara på och vidareutveckla en del frågeställningar för temat. Exempel på sådana frågor var:
Hur kan vi stärka kyrkans samfällda förmåga att analysera samhällsfrågor, skapa tillitsfulla relationer, utmana orättvisor, identifiera tecken på hopp och ge stöd till människor i nöd?
Hur tillvaratar vi de möjligheter till lärande och undervisning som digitalisering ger, till exempel gällande innehåll och tilltal?
Vilka kontaktytor skulle kunna användas mer medvetet för undervisning och mission än vad som görs idag och hur?
Vilka möjligheter och utmaningar ser utskottet i att bedriva undervisning ”på andras arenor”, som kultur och media?

Dessa frågor hade samhälls- och kulturutskottet att svara på och det viktiga i de svar som utskottet utformade var bland annat att vi själva, var och en av oss, vågar stå upp för vår tro utan att huka oss och stå tysta, att vi i alla sammanhang tänker utanför boxen när det gäller var vi i Svenska kyrkan kan vara synliga eftersom det finns fler arenor att mötas på än enbart våra kyrkorum och församlingshem.
Vår kyrkomötesgrupp har representanter i alla utskott, vilket innebär att vi har stora möjligheter att påverka slutresultaten, när vi i utskotten behandlar de motioner som ledamöter under året har skickat in till kyrkomötet.
Antalet motioner var i år färre eftersom alla motioner skulle falla inom temat undervisning. ÖKA hade med två motioner till årets kyrkomöte där båda fick ett positivt mottagande i de utskott de behandlades. ”Låt oss lära på fler sätt” föreslås antas av kyrkomötet och den andra motionen, ”nya psalmer och sånger med svenskkyrklig teologi”, kommer troligen komma att ingå i ett uppdrag som redan pågår.
Kyrkostyrelsen har fastställt tre långsiktiga målbilder och vi står inför stora utmaningar med eftersom Svenska Kyrkans ekonomi kommer krympa. Det är viktigt att ha med sig när vi nu fokuserar på dessa nedanstående målbilder.

  1. År 2030 har vi stärkt förmågan att bidra till ett församlingsliv som möter samtidens utmaningar.
  2. År 2030 finns ett stärkt engagemang i Svenska kyrkan för ett hållbart samhälle i Sverige och i världen.
  3. År 2030 finns effektiv styrning, administration och förvaltning i Svenska kyrkan, så att församlingarna kan fullgöra sitt grundläggande uppdrag.

Intressanta och utmanande men fullt av möjligheter att gemensamt nå dit.
Efter kyrkomötets nästa session i november 2019 kommer nästa rapport och då vet vi mer om vad som blev beslutat.
Vid anteckningarna
/Tomas Rosenlundh. Maggan Karlsson

Facebook
Twitter
Instagram