27 april, 2013

Hela programmet

Vårt program!

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla är en nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan för människor
som vill påverka Svenska kyrkans arbete på riks-, stifts- eller församlingsnivå.
ÖPPEN KYRKA står helt fria från de allmänpolitiska partierna.

ÖPPEN KYRKA vill värna om Svenska kyrkan som en öppen folkkyrka där alla är välkomna,
delaktighet ses som värdefull och beslut fattas med frimodighet inför framtiden.

ÖPPEN KYRKA vill att Svenska kyrkan skall vara:

ENGAGERANDE

 • Föra ut evangeliet på sådant sätt att människor upplever att Gud kommer dem till mötes och delar vardagen.
 • Låta alla intresserade bidra till  församlingens arbete.
 • Ta barns och ungdomars perspektiv på särskilt allvar.
 • Visa frimodighet och framtidstro och ta tillvara den stora tillgång det är att Svenska kyrkan har så många medlemmar.

GUDSTJÄNSTFIRANDE

 • Fira gudstjänst så att människor blir berörda och inte känner sig främmande.
 • Använda både nya och gamla uttrycksformer.
 • Engagera fler lekmän i gudstjänsterna.

FÖRÄNDRINGSVILLIG

 • Uttrycka tron på nya sätt och samtidigt vårda levande traditioner.
 • Tolka Bibeln in i vår tid för vår tids människor.
 • Ha balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner.
 • Sikta på barnens och barnbarnens kyrka och inte fastna i fädernas kyrka.

EN FOLKKYRKA

 • Vara demokratisk, rikstäckande och med direkta val som en tillgång.
 • Behålla vigselrätten och att Svenska kyrkans präster viger par av såväl samma som olika kön.
 • Vara lätt tillgänglig för alla som efterfrågar kyrkans tjänster.

DIAKONAL

 • Ge människor möjlighet att tjäna varandra.
 • Vara en engagerad röst i samhällsdebatten.
 • Ingripa där det finns mänsklig nöd.
 • Arbeta mot fattigdom och för social rättvisa både hemma och globalt.

TROVÄRDIG OCH SOLIDARISK

 • Driva opinion för en hållbar samhällsutveckling och vara en föregångare i miljöarbetet.
 • Bemöta varje människa med kärlek och aktning och motverka alla former av diskriminering.
 • Verka för en human flyktingpolitik.
 • Som en del av den världsvida kyrkan arbeta för fred, mänskliga rättigheter och goda livsvillkor för alla.

ÖPPEN FÖR DISKUSSION OCH MÅNGFALD

 • Ta vara på mångfald liksom på egen tradition i Svenska kyrkan.
 • Öppet diskutera vetenskapliga, interreligiösa och ekumeniska frågor.
 • Vara öppen för alla som söker, tvivlar eller tror.


ÖPPEN KYRKA – en kyrka för allas program fastställdes vid ÖPPEN KYRKASs riksstämma den 22 april 2012.

Facebook
Twitter
Instagram