27 april, 2013

Stenungsund

Stenungsunds lokalförening

Kyrkan är en viktig plats under många av livets upp- och nedgångar. Svenska kyrkan skall välkomna alla och ge plats för glädje och gemenskap men också ge stöd när livet är tungt och svårt. Generationers erfarenhet visar att en levande gudstro med Kristus i centrum är ett sådant stöd.

 

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla är till för Dig som vill ha en öppen kyrka där alla är välkomna oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell läggning eller allmänpolitisk uppfattning. Svenska kyrkan skall vara till för alla, antingen du tvivlar eller tror, går regelbundet till gudstjänst eller inte. Kyrkan skall finnas där.
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla arbetar aktivt för att öka jämställdheten. Vi vill arbeta för en balans mellan könen bland biskopar, präster och diakoner.
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla står helt fri från de politiska partierna och verkar för en kyrka som hör hemma i vår tid.
ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla vill att tron skall kunna uttryckas på nya sätt samtidigt som vi vårdar våra levande traditioner.

 

ÖKA i Stenungsund arbetar för:

 • Levande och aktiva verksamheter i Norum, Kristinedal,  och Ödsmål.
 • Ett varierat gudstjänstliv där alla känner sig delaktiga och välkomna.
 • Att använda Stenungsunds kapell för att utveckla nya gudstjänst- och kulturformer.
 • Ett rikt musikliv som berör, samt når ut till olika åldrar.
 • Att ta vara på ungdomars engagemang och intressen för att skapa inspirerande verksamheter.
 • Att stödja och utveckla Pelikanens arbete för utsatta barn och ungdomar.
 • En fortsatt satsning på alternativa inriktningar för konfirmandgrupperna.
 • En löpande kommunikation med kyrkans medlemmar.
 • Att vi välkomnar både kvinnliga och manliga präster och diakoner.
 • Att våra präster skall vara villiga att viga såväl samkönade som olikkönade par.
 • En öppenhet att prova nya arbetsformer inom kyrkan.
 • Fortsatt gott samarbete med arbetsplatser inom kyrka/arbetsliv.
Stenungsund
Stående fr v: Anders Helgeson, Ingela Andersson, Inger Uneback, Majlis Eklund, Ingegerd Svensson, Ingemar Uneback, Eva Edén, Sven-Göran Allansson.
Sittande fr v: Fredrik Gustafsson, Anna Larsson. Britt Ankargren, Kristina Allansson, Susanne Spetz
Saknas på bilden: Thomas Widdgård, Gunilla Gustafsson, Ingvar Johansson, Marie-Louise Ågren, Elsie Ohlsson, Margareta Helgeson, Ia Back

 

Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?
Det är din möjlighet som kyrkomedlem att påverka utvecklingen inom Svenska Kyrkan. Ett högt valdeltagande innebär ett tydligare uppdrag till dem du väljer.
/Anders Helgeson

 

Varför behövs   förtroendevalda   i Svenska kyrkan?
Förtroendevalda är   Svenska Kyrkans   medlemmars   ”förlängda arm” för att kunna påverka verksamheten i kyrkan. ÖKA vill att alla medlemmar skall känna delaktighet i Svenska kyrkan, men i praktiken måste några personer ges förtroende att ta de beslut som måste fattas. Genom att i kyrkovalet rösta på de personer du känner förtroende för kan du påverka framtiden inom kyrkan.
/Inger Uneback

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Ordförande i lokalföreningen är: 
Anders Helgeson
070-3703186