Kyrkomötet

Öppen kyrka (ÖKA) har under innevarande mandatperiod 11 ledamöter i Kyrkomötet. ÖKA har genom valteknisk samverkan representation i Kyrkomötets samtliga utskott enligt följande:

Gudstjänstutskottet: Bengt Inghammar (ersättare) och Elise Nilsson (ersättare)

Organisationsutskottet: Bo Hanson (ledamot) och Linda Danung (ersättare)

Tillsyn och uppdragsutskottet: Hanna Unger (ledamot) och Johan Blix (ersättare)

Budgetutskottet: Jenny Nilsson (ledamot)

Ekonomi och egendomsutskottet: Claes Björndahl (ersättare)

Kyrkolivsutskottet: Karin Janfalk (ersättare)

Ekumenikutskottet: Anders Nihlgård (ersättare)

Kyrkorättsutskottet: Margareta Karlsson (ledamot)

Gruppledare för Öppen kyrka i Kyrkomötet är Claes Björndahl och Margareta Karlsson är ersättare i Kyrkomötets valberedning.

Till hösten 2017 sammanträder Kyrkomötet i två sessioner, 3-6 oktober och 20-23 november. 23-24 november blir det ett särskilt valsammanträde för dem som invalts i Kyrkomötet för den nya mandatperioden 2018-2021.

Den största frågan för Kyrkomötet i höst blir troligen frågan om ny Kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

Har Du frågor om Öppens kyrkas arbete i Kyrkomötet eller har tankar och idéer som skulle kunna vara underlag till en motion välkommen att kontakta någon av oss ledamöter.

Motioner till kyrkomötet!

Behörighet som arbetsledare (nr 36)

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att:

uppdra åt kyrkostyrelsen att komma med förslag till kyrkomötet om sådan ändring i kyrkoordningen att till de befattningsinnehavare, som skall ha ”förklarat sig beredda att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön” (KO 34:9), även skall höra arbetsledande komministrar och arbetsledande diakoner.

Motivering

Genom de strukturförändringar, som genomförts under senare tid, har antalet befattningar som kyrkoherde minskat kraftigt, medan antalet arbetsledare på andra befattningar ökat. Det finns anledning att som en konsekvens så ändra kyrkoordningen, att behörigheten inte vidgas för befattningshavare i vigningstjänst, som inte samarbetar med alla kollegor i vigningstjänsten oberoende av kön.

Pjätteryd, 2013-07-16

Bo Hanson (Öppen kyrka)

 

Tyska Christinae församlings ställning (nr 37)

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkomötet lägga förslag om sådan ändring av kyrkoordningen, att Tyska Christinae församling kan ingå i ett pastorat, om församlingen inte längre tillhör samfällighet.

Motivering

Tyska Christinae icke-territoriella församling, har genom att ingå i Göteborgs kyrkliga samfällighet kunnat komma i åtnjutande av den ekonomiska utjämning, som varit en av samfällighetens uppgifter. Tyska Christinae församling har mellan 900 och 1000 medlemmar. Om församlingen för sin budget skulle ha tillgång endast till medlemmarnas kyrkoavgifter, det allmänna utjämnings¬systemets bidrag samt vad Deutsche Stiftung och enskilda ger som stöd, riskerar församlingen att hamna i en mycket brydsam situation.

Om det område kyrkoordningen nu tillåter församlingen att rekrytera medlemmar från utvidgas, kan antalet medlemmar antas öka något, men det kommer inte att ändra bilden i stort. Däremot skulle församlingens ekonomiska situation kunna underlättas väsentligt, t ex så att församlingen får råd att behålla sin Tyska Christinae kyrka i Göteborg, om församlingen kan ingå som en del av ett pastorat i Göteborg, som kan omfatta hela Göteborg eller en del därav.

Pjätteryd, 2013-06-25 Göteborg, 2013-07-03

Bo Hanson (ÖKA) Bengt Inghammar (ÖKA

Göteborg, 2013-07-05 Stockholm, 2013-07-05

Soili Brunberg (MPSK) Ylva Wahlström (MPSK)

 

Förändring av valsätt till församlingsråd från indirekta till direkta val (nr 65)

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att utarbeta förslag om att ändra Kyrkoordningens bestämmelser §§ om valsättet till församlingsråd från nuvarande indirekta val till att istället vara direkta.

Motivering:

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska Kyrkan. I församlingen firas gudstjänst och där bedrivs undervisning, mission och diakoni. Därför borde det vara självklart att människor i församlingen också själva får välja sina förtroendevalda. Nu gällande Kyrkoordning brister i konsekvens och har ett demokratiskt underskott eftersom den inte föreskriver direkta val till Svenska kyrkans grundläggande enhet – församlingen – utan endast till högre nivåer.

Lidköping den 15 juli 2013

Claes Björndahl (ÖKA)

 

Motion om inventering av Svenska Kyrkans församlingars arbete för papperslösa flyktingar (nr 66)

Förslag till kyrkomötesbeslut:

Kyrkomötet uppdrar åt Kyrkostyrelsen att ta initiativ till en inventering av det arbete som bedrivs av Svenska kyrkans församling för och bland papperslösa flyktingar.

Motivering:

Många av Svenska kyrkans församlingar kommer på olika sätt i kontakt med s.k papperslösa flyktingar, inte minst genom sitt diakonala arbete. Detta är ett många gånger komplicerat arbete. Ett sätt att förbättra Svenska Kyrkans bemötande av s.k. papperlösa kan vara att göra en inventering av de olika insatser som görs runt om i landet. Den kan sedan spridas t.ex på nätet så att församlingar kan dra nytta av andras erfarenheter.

Lidköping den 15 juli 2013-07-15

Claes Björndahl (ÖKA)

 

Motion om enhetlig nomenklatur (nr 97)

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att göra en översyn av behovet av nya titlar för arbetsledande komministrar så att det förblir en enhetlig nomenklatur i Svenska kyrkan.

Motivering

I och med många organisationsförändringar visar det sig uppstå en rad nya titlar för gruppen arbetsledande komminister. Hur ska man skilja en komminister med arbetsledaransvar för tre personer från en komminister med arbetsledaransvar för 30 personer? Fantasin tycks oändlig när det gäller nya titlar för denna grupp. Biträdande kyrkoherde, församlingsherde, distriktsansvarig, verksamhetschef, pastoral ledare, platschef m fl titlar existerar för närvarande parallellt. Eftersom det visat sig snabbt växa fram olika praxis kring titlarna i de olika stiften, är det bråttom att se över frågan så att nomenklaturen förblir enhetlig i Svenska kyrkan.

Lund den 23 juli 2013

Agneta Hyllstam (ÖKA)